Sakrament Małżeństwa

Teologia i znaczenie małżeństwa:

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:

  • dobro małżonków,
  • zrodzenie i wychowywanie potomstwa.

Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament Małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego.

Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:
  • jedność,
  • nierozerwalność,
  • otwartość na przyjęcie dzieci.

Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są  wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Powinni prowadzić życie chrześcijańskie bez ponownego związku i  wychowywać swoje dzieci w wierze.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.


Sakrament Małżeństwa w naszej parafii

Czas załatwienia formalności przedślubnych

Narzeczeni powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej wcześniej w celu zarezerwowania terminu zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Nauki przedmałżeńskie

Prowadzone są w naszej parafii zawsze w okresie Wielkiego Postu. Informacja o terminach rozpoczęcia nauk jest dostępna w kancelarii parafialnej.

Zapowiedzi

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są w sumieniu obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

Dokumenty:

Na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej celem spisania Protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

1. Metrykę chrztu świętego z adnotacją: „do ślubu kościelnego” (pobrana w parafii chrztu; dokument jest ważny sześć miesięcy).
2. Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu).
3. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy.
4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
5. Dowody osobiste.
6. Zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny trzy miesiące).

Po przedstawieniu powyższych dokumentów w parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisany zostaje protokół kanoniczny i dane osobowe do zapowiedzi. Następnie narzeczeni odbywają 3 spotkania w poradnictwie rodzinnym.

Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna).

Do przedślubnej Spowiedzi Świętej należy przystąpić:
  • pierwszy raz – na początku trzymiesięcznego okresu przygotowania do ślubu,
  • drugi raz – tuż przed ślubem.

W dniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się pół godziny przed Mszą Św. do parafialnej kancelarii, celem spisania i  podpisania aktu ślubu.

Świadek ślubu

Do spisania aktu ślubu potrzebne są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania). Godną rzeczą jest, aby ci, którzy  zostali wybrani na świadków, wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź, aby w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez  których zostali wybrani.